แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมทางทะเล ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล คณะเทคโนโลยีทางทะเล
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ : คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 57 หมู่ 1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • รหัสไปรษณีย์ : 22170
  • โทรศัพท์ : 039310000
  • โทรสาร : 039310128
  • อีเมล : arees@go.buu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://marine.chanthaburi.buu.ac.th/