แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ : "ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์"
  • จังหวัด : เชียงใหม่
  • รหัสไปรษณีย์ : 50200
  • โทรศัพท์ : 053-944090 ต่อ 17, 20 หรือ 095-710-3254
  • อีเมล : clabagricmu@gmail.con
  • เว็บไซต์ : http://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/index_center/th/4