แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ที่อยู่ : อาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • จังหวัด : พิษณุโลก
  • รหัสไปรษณีย์ : 65000
  • โทรศัพท์ : 055-267-080 ต่อ 5000 หรือ 5202
  • โทรสาร : 055-267-081
  • อีเมล : kaset@live.psru.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://kaset.psru.ac.th/v2017/index1.php