แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ที่อยู่ : อาคารอมรภูมิรัตน์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจัตุจักร กทม
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ : 10900
  • โทรศัพท์ : 02-9428629 ต่อ 1800,1811
  • อีเมล : ifrfqa@yahoo.com
  • เว็บไซต์ : http://www.fqa-ifrpd.com