แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • ที่อยู่ : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
  • จังหวัด : เชียงราย
  • รหัสไปรษณีย์ : 57100
  • โทรศัพท์ : 053776526
  • โทรสาร : 053776527
  • อีเมล : saiphon525@gmail.com