แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราห์อาหาร อุทยานวิทยาาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ที่อยู่ : อุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
  • จังหวัด : ขอนแก่น
  • รหัสไปรษณีย์ : 40002
  • โทรศัพท์ : 088 574 7017
  • อีเมล : foodpilotplant@kkusp.com
  • เว็บไซต์ : http://khonkaenfoodinnovation.com/index.php/Home