แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เลขที่ 80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
  • จังหวัด : เชียงราย
  • รหัสไปรษณีย์ : 57100
  • โทรศัพท์ : 053776526
  • โทรสาร : 053776527
  • อีเมล : saiphon525@gmail.com