แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติวงจรอิเล็กทรอนิกส์และวงจรดิจิทัลขั้นสูง
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เลขที่ 80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
  • จังหวัด : เชียงราย
  • รหัสไปรษณีย์ : 57100
  • โทรศัพท์ : 089-9993809
  • อีเมล : pumipong@crrru.ac.th