แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : Histopathological LaboratoryRoom 20109
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ที่อยู่ : สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 222 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
  • จังหวัด : นครศรีธรรมราช
  • รหัสไปรษณีย์ : 80160
  • โทรศัพท์ : 075-67-2596/ 08-21450565
  • อีเมล : wasinee.po@wu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://