แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (10413)
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • ที่อยู่ : ศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 10) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • จังหวัด : มหาสารคาม
  • รหัสไปรษณีย์ : 44000
  • โทรศัพท์ : 043-725434
  • โทรสาร : 043-725434
  • อีเมล : umapornsom73441@gmail.com
  • เว็บไซต์ : http://sci.rmu.ac.th