แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องโรควิทยา L116
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ : สถาบันวิทยาศษสตร์ทางทะเล ม.บูรพา
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • รหัสไปรษณีย์ : 20131
  • โทรศัพท์ : 038391671
  • โทรสาร : 038391674
  • อีเมล : Wannapa@buu.ac.th
  • เว็บไซต์ : https://sites.google.com/go.buu.ac.th/bims/