แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการทดลองทางวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  • ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี เลขที่ 398/1 หมู่ 3 ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
  • จังหวัด : นครสวรรค์
  • รหัสไปรษณีย์ : 60130
  • โทรศัพท์ : 0 5621 9100-29
  • โทรสาร : 056-882522-23
  • อีเมล : prnsru@nsru.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://www.nsru.ac.th/th/home