แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องเตรียมตัวอย่างเคมีทั่วไป (Sample Preparation Chemical Labatory)
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • ที่อยู่ : ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร 69 หมู่ 1 กำแพงเพชร อำเภอ เมือง ตำบล นครชุม รหัสไปรษณีย์ 62000
  • จังหวัด : กำแพงเพชร
  • รหัสไปรษณีย์ : 62000
  • โทรศัพท์ : 055-706-555 ต่อ 4170
  • โทรสาร : 086-735-0147
  • อีเมล : Phongsakorn.saenghong@gmail.com
  • เว็บไซต์ : https://scitech.kpru.ac.th/center/fosic/