แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องอุปกรณ์ความร้อน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • ที่อยู่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  • จังหวัด : เชียงใหม่
  • รหัสไปรษณีย์ : 50290
  • โทรศัพท์ : 053873842
  • โทรสาร : 053873843
  • เว็บไซต์ : http://www.iqs.mju.ac.th