แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องวิเคราะห์ DNA สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • ที่อยู่ : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
  • จังหวัด : เชียงใหม่
  • รหัสไปรษณีย์ : 50290
  • โทรศัพท์ : 053875646-7
  • โทรสาร : 053873843
  • อีเมล : iqs_mju@hotmail.com
  • เว็บไซต์ : http://www.iqs.mju.ac.th