แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • จังหวัด : เชียงราย
  • รหัสไปรษณีย์ : 57100
  • โทรศัพท์ : 053-916216