แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • จังหวัด : พะเยา
  • รหัสไปรษณีย์ : 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466666 # 1776
  • โทรสาร : 054-466690
  • เว็บไซต์ : http://www.medsci.up.ac.th