แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ศูนย์เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ : 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • จังหวัด : เชียงใหม่
  • รหัสไปรษณีย์ : 50200
  • โทรศัพท์ : 053-936219, 053-936221
  • อีเมล : researchmed@cmu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://www.med.cmu.ac.th/research/equip/