แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการปิโตรเลียม (Petroleum Laboratory)
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • รหัสไปรษณีย์ : 20131
  • โทรศัพท์ : 0897532668
  • อีเมล : siriwimon@go.buu.ac.th