แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ : อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ชั้น 1 ห้อง MS104 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • รหัสไปรษณีย์ : 20131
  • โทรศัพท์ : 038103042
  • โทรสาร : 038394480
  • อีเมล : microscopic.center@buu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://science.buu.ac.th/part/mc/