รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC)

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC)
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ : 49 ซอยเทียนทะเล 25, ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ : 10150
  • โทรศัพท์ : 02-470-7445-49
  • โทรสาร : 02-470-7445
  • อีเมล : ces@kmutt.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://www.ces.kmutt.ac.th

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
Oscilloscope สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Conductivity meter สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
High Voltage Probe สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Surface tension สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Hipot tester สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
เครื่องทดสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้า 4 ช่อ... สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Standard Shunt สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Temp & Humidity สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Electronic Balance สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Stop watch สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Electronic Balance สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
TrueIR Thermal image สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Pyranometer สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Data acquisition สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Voltmeter สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
UV Radiometer สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Reference cell สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Reference cell สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Reference cell สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Reference cell สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Current meter สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Lux meter สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Ultrasonic wind sensor สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Data acquisition สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Transmitter with sensor สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Transmitter with sensor สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
mV transmitter สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
mV transmitter สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Humidity/Temperature transmitter สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Temp & Humidity สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Voltmeter สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Thermal cycling Chamber สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Impulse Generator System สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Memory Hilogger สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Ultrasonic wind sensor สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Digital Power Meter WT230 สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Digital Power Meter WT110 สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
DC Power supply สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
AC Programmable source สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Digital Power Meter WT1600 สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
DC Power supply สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Digital Power Meter WT3000 สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Power Quality Analyzer สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Digital Oscilloscope สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
AC/DC Current clamp สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Differential probe สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Data Acquisition สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Digital Multimeter สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Digital Multimeter สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Data acquisition สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Data acquisition สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Data logger สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Data logger สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Damp heat chamber สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Standard weight สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Digital vernier caliper สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Hail test สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Robustness test สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Pulse solar simulator สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Steady state Solar simulator สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Speed control สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
ชุดทดสอบการกระแทก สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
ชุดทดสอบการเผาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
AC/DC Current clamp สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Liquid in Glass Thermometer สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Liquid in Glass Thermometer สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Liquid in Glass Thermometer สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Liquid in Glass Thermometer สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Hydrometer สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Hydrometer สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Hydrometer สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Hydrometer สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
FIGURE PROBE สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Cut test tool สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 02 470 7445 - 49
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
49 ซอยเทียนทะเล 25, ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 Phone : 02-470-7445-49
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-10-18 10:06:19

แก้ไขล่าสุดโดย : -