รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ : หน่วยวิจัยโภชนาการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคาร 3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • จังหวัด : เชียงใหม่
  • รหัสไปรษณีย์ : 50200
  • โทรศัพท์ : 05394508
  • โทรสาร : 0 5394 5053
  • เว็บไซต์ : https://www.rihes.cmu.ac.th/NRU/?page_id=436

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องอะตอมมิกแอปซอบชั่นสเปคโตรโฟโ... สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่องวิเคราะห์โปรตีนอัตโนมัติ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่องวิเคราะห์หาค่าปริมาณความร้อน สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่องวิเคราะห์ไขมัน สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทและค... สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสู... สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง สเปกโทรโ... สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่องปั่นเหวี่ยง สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่องปั่นเหวี่ยง สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่องเขย่า สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
ตู้อบลมร้อน สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
ตู้อบลมร้อน สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่องบดตัวอย่าง สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่องบดตัวอย่าง สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่องล้างความถี่สูง สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่องเขย่าสาร สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่อง Shaker Eberbach สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
Desicator Dry keeper สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
Digestion Block สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
Digestor 2040 สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
Hot plates สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่องชั่งสองตำแหน่ง สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่องชั่งสี่ตำแหน่ง สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
นคร ปริวัตรสกุลชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053942508 ต่อ 329
ประภาภร ศักดาวงศ์เสรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053942508 ต่อ 329
สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053942508 ต่อ 329-330
ศศิณัฏฐ์ พงษ์ธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053945055-8 ต่อ 442,452
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
หน่วยวิจัยโภชนาการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคาร 3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Phone : 05394508
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2563-02-14 14:29:17

แก้ไขล่าสุดโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2563-04-07 10:09:45