รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล คณะเทคโนโลยีทางทะเล

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล คณะเทคโนโลยีทางทะเล
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ : คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 57 หมู่ 1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • รหัสไปรษณีย์ : 22170
  • โทรศัพท์ : 039310000
  • โทรสาร : 039310128
  • อีเมล : arees@go.buu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://marine.chanthaburi.buu.ac.th/

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องอ่านไมโครเพลท สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
ตู้เตรียมปฏิกิริยาพีซีอาร์ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
เครื่องทำความร้อนพร้อมกวนสารละลาย สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
เครื่องทำความร้อนพร้อมกวนสารละลาย สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
เครื่องทำความร้อนพร้อมกวนสารละลาย สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
ตู้อบ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
ตู้บ่มเชื้อ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
เครื่องถ่ายภาพจากเจล สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ศรีภาพรรณ ธาระนารถ มหาวิทยาลัยบูรพา -
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ชื่อมาตรฐาน รายละเอียด
มอก.17025-2561(ISO/IEC17025:2017) รายการที่ได้รับการรับรองในขอบข่าย คือ pH ,Cl ,TSS ,TDS ,COD
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 57 หมู่ 1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 Phone : 039310000
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : pimpawee rerngkasetkit 2563-04-30 09:20:31

แก้ไขล่าสุดโดย : -