รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ที่อยู่ : อาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • จังหวัด : พิษณุโลก
  • รหัสไปรษณีย์ : 65000
  • โทรศัพท์ : 055-267-080 ต่อ 5000 หรือ 5202
  • โทรสาร : 055-267-081
  • อีเมล : kaset@live.psru.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://kaset.psru.ac.th/v2017/index1.php

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ พร้อมอุปกร... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวัดค่าสี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องทำแห้งแบบถาด สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
ตู้อบความร้อนไฟฟ้า สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องอ่านปฎิกิริยาบนไมโครเพลท สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องโฮโมจิไนเซอร์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เครื่องสำอาง
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุม... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวัดเนื้อสัมผัส สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องระเหยแบบสุญญากาศ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวัดความหนืด สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องระเหยแบบสุญญากาศ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องโฮโมจิไนเซอร์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เครื่องสำอาง
เครื่องนึ่งความดันไอน้ำ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
นางปรารถนา ขะมานาม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 055-267080
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ชื่อมาตรฐาน รายละเอียด
มอก.17025-2561(ISO/IEC17025:2017) รายการที่ได้รับการรับรองในขอบข่าย คือ pH ,Cl ,TSS ,TDS ,COD
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
อาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก Phone : 055-267-080 ต่อ 5000 หรือ 5202
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : พรสวรรค์ เยี่ยมสุวรรณ 2563-07-20 09:33:24

แก้ไขล่าสุดโดย : พรทิพย์ เหล่าทองสาร 2563-08-05 09:12:15