รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
  • หน่วยงาน : หน่วยเครื่องมือกลางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ : หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่
  • จังหวัด : สงขลา
  • รหัสไปรษณีย์ : 90112
  • โทรศัพท์ : (66)74-28-8058
  • โทรสาร : (66)74-55-8850
  • อีเมล : phutsadee.m@psu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://ced.sci.psu.ac.th

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่อง ICP-OES สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสู... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
แกสโครมาโตกราฟี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เอ็นเอ็มอาร์สเปกโทรมิเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีเชิงฟิสิกส์
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ณัชยาตา หมวกทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ Phone : (66)74-28-8058
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : ชีวิน ชนะวรรโณ 2556-01-23 09:39:23

แก้ไขล่าสุดโดย : ชีวิน ชนะวรรโณ 2557-02-05 14:58:32