รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการทดลองทางวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการทดลองทางวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  • ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี เลขที่ 398/1 หมู่ 3 ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
  • จังหวัด : นครสวรรค์
  • รหัสไปรษณีย์ : 60130
  • โทรศัพท์ : 0 5621 9100-29
  • โทรสาร : 056-882522-23
  • อีเมล : prnsru@nsru.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://www.nsru.ac.th/th/home

ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ดรัณภพ อุดไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 095-1343137
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี เลขที่ 398/1 หมู่ 3 ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ Phone : 0 5621 9100-29
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ผศ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ 2564-04-02 04:55:52

แก้ไขล่าสุดโดย : ผศ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ 2564-04-21 21:34:45