รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องเครื่องมือวิเคราะห์ (Instrumental laboratory)

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องเครื่องมือวิเคราะห์ (Instrumental laboratory)
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • ที่อยู่ : ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร 69 หมู่ 1 กำแพงเพชร อำเภอ เมือง ตำบล นครชุม รหัสไปรษณีย์ 62000
  • จังหวัด : กำแพงเพชร
  • รหัสไปรษณีย์ : 62000
  • โทรศัพท์ : 055-706-555 ต่อ 4170
  • โทรสาร : 086-735-0147
  • อีเมล : Phongsakorn.saenghong@gmail.com
  • เว็บไซต์ : https://scitech.kpru.ac.th/center/fosic/

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องวัดผิวสัมผัส สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระในอาหาร สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่องชั่งไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
หัววัดอุณหภูมิในเครื่องวัดความเป็นก... สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่องวิเคราะห์การดูดกลืนแสงของอะต... สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่องวัดปริมาณความเป็นกรดด่าง สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่องวัดสี สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่องวัดความหนืด สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละล... สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
พชร พูลเกษร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 088-2809645
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ชื่อมาตรฐาน รายละเอียด
ISO/IEC 17025 มาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร 69 หมู่ 1 กำแพงเพชร อำเภอ เมือง ตำบล นครชุม รหัสไปรษณีย์ 62000 Phone : 055-706-555 ต่อ 4170 คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : พชร พูลเกษร 2564-04-07 11:05:44

แก้ไขล่าสุดโดย : พชร พูลเกษร 2564-04-07 11:26:06