รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องวิเคราะห์ DNA สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องวิเคราะห์ DNA สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • ที่อยู่ : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
  • จังหวัด : เชียงใหม่
  • รหัสไปรษณีย์ : 50290
  • โทรศัพท์ : 053875646-7
  • โทรสาร : 053873843
  • อีเมล : iqs_mju@hotmail.com
  • เว็บไซต์ : http://www.iqs.mju.ac.th

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
ระบบอิเล็กโตรโฟรีซีสพร้อมอุปกรณ์ราย... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ...
Centrifuge ควบคุมอุณหภูมิ-20C-40C, ... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ...
Obital Shaker สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ...
Universal oven สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ...
เครื่องเขย่าผสมสาร Mini shaker สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ...
ตู้ควบคุมสภาพเพื่อศึกษาการเจริญเติบ... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ...
ตู้ควบคุมสภาพเพื่อศึกษาการเจริญเติบ... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ...
ตู้ควบคุมสภาพเพื่อศึกษาการเจริญเติบ... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ...
ตู้เก็บตัวอย่างอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเย... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ...
เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ...
เครื่องสอดใส่ไมโครโมเลกุลผ่านเซลล์ด... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ...
เครื่องยิงดีเอ็นเอ สู่เซลล์และเนื้อ... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ...
เครื่องอ่านผลวิเคราะห์ดีเอ็นเอและโป... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ...
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ริมฤทัย พุทธวงค์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 053875640
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย Phone : 053875646-7
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : ริมฤทัย พุทธวงศ์ 2558-03-30 15:17:42

แก้ไขล่าสุดโดย : koonann thawan 2558-10-06 23:24:14