รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบความชื้นส้มพัทธ์ ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการสอบเทียบความชื้นส้มพัทธ์ ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ : 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ : 10140
  • โทรศัพท์ : 0-2872 5281-2
  • โทรสาร : 0-2872 5283
  • อีเมล : cic.cal@kmutt.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://www.cic.kmutt.ac.th

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
ตู้ทำอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูม... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สุจินต์ หาญสิทธิสุนทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0-2872-5281-2 ต่อ 214
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ชื่อมาตรฐาน รายละเอียด
มอก.17025-2548(ISO/IEC17025:2005) ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 0265
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 Phone : 0-2872 5281-2
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

KEYWORD

calibration

สร้างโดย : ปัณฑรีย์ มุมาน 2561-04-20 15:31:47

แก้ไขล่าสุดโดย : -