รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • รหัสไปรษณีย์ : 20131
  • โทรศัพท์ : 0871327376
  • อีเมล : sarayut.wa@buu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://science.buu.ac.th/part/nmr/

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรม... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สรายุทธ เวชสิทธิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 0871327376
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ชื่อมาตรฐาน รายละเอียด
มอก.17025-2548(ISO/IEC17025:2005) ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 0265
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 Phone : 0871327376
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : สรายุทธ เวชสิทธิ์ 2562-01-28 17:19:13

แก้ไขล่าสุดโดย : -