รูปภาพห้องปฏิบัติการ ( LAB GALLERY )

ห้องปฏิบัติการอาหารและการให้อาหารสัตว์น้ำ : อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

ไม่มีข้อมูล