รายละเอียดข่าว (NEWS DETAIL)

เชิญสมัครเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการฯ หลักสูตร Research Product: Business Development Model (บรรยายเป็นภาษาไทย)
วันที่ 10/6/2016 8:51:00 AM

โดย asgoon

สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย
จัดอบรมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการฯ หลักสูตร Research Product: Business Development Model (บรรยายเป็นภาษาไทย)

รายละเอียด

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการนำผลผลิตที่ได้จากการวิจัยสู่การพัฒนาในเชิงพาณิชย์ ด้วยแบบจำลองธุรกิจแบบต่างๆ
  2. วิเคราะห์แนวทางการนำผลผลิตจากการวิจัยของตนเองำปสู่การพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้

เนื้อหา

      ความสำคัญ แนวโน้ม ทิศทาง สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต เกี่ยวกับแบบจำลองทางธุรกิจที่นำมาใช้ในการพัฒนาผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ การเรียนรู้ประสบการณ์จากนักวิจัยที่ประสบผลสำเร็จ และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลงานวิจัยของตนเองให้เกิดมูลค่าในเชิงพาณิชย์

วิทยากร

รศ.ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม และคณะ

ระยะเวลาในการอบรม

 6 ชั่วโมง

วันที่อบรม วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. 

รับจำนวนจำนวน 60 คน

กลุ่มที่สามารถสมัครได้

นักศึกษา / บุคลากร มข. / บุคคลทั่วไป    

ค่าสมัคร 100    (นักศึกษา) / 100    (บุคลากร มข.) / 700    (บุคคลทั่วไป) 

สถานที่

ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย GS401 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจที่มาhttps://app.gs.kku.ac.th/training/#