รายละเอียดข่าว (NEWS DETAIL)

ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าฟังรายงานการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 12/22/2016 1:18:08 PM

โดย asgoon

วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าฟังรายงานการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดย ผู้อำนวยกาสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) และรายงานการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) โดย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ The Brick จังหวัดเชียงใหม่