บทคัดย่อ (ABSTRACT)

การศึกษา Xyloglucan เพื่อให้เกิดการนำส่งยาเนิ่นด้วยคอมพิวเตอร์และการทดลอง

บทคัดย่อ (ABSTRACT)

การศึกษา Xyloglucan เพื่อให้เกิดการนำส่งยาเนิ่นด้วยคอมพิวเตอร์และการทดลอง