บทคัดย่อ (ABSTRACT)

ผลของการเตรียมขั้นต้นและอุณหภูมิอบแห้งต่อสมบัติของส้มแขกแห้ง ชื่อเดิม ผลของการปฏิบัติก่อนอบแห้งและการอบแห้งด้วยลมร้อนต่อสมบัติของส้มแขก

บทคัดย่อ (ABSTRACT)

ผลของการเตรียมขั้นต้นและอุณหภูมิอบแห้งต่อสมบัติของส้มแขกแห้ง ชื่อเดิม ผลของการปฏิบัติก่อนอบแห้งและการอบแห้งด้วยลมร้อนต่อสมบัติของส้มแขก