บทคัดย่อ (ABSTRACT)

การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบของการผสมผสานกิจกรรมทางวิชาการหลายมิติด้านฝากครรภ์ การคลอด และ การบริการสุขภาพเพศ (10 กิจกรรม) บนระบบคลินิกแบบเสมือนจริง

บทคัดย่อ (ABSTRACT)

การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบของการผสมผสานกิจกรรมทางวิชาการหลายมิติด้านฝากครรภ์ การคลอด และ การบริการสุขภาพเพศ (10 กิจกรรม) บนระบบคลินิกแบบเสมือนจริง