บทคัดย่อ (ABSTRACT)

การทำนายค่าการละลายของเกลือ โดย Partial Least Squares multivariate

บทคัดย่อ (ABSTRACT)

-