บทคัดย่อ (ABSTRACT)

การศึกษาความเป็นพิษของ NSAIDs ที่มีผลต่อ Cao-2 cell.

บทคัดย่อ (ABSTRACT)

-