บทคัดย่อ (ABSTRACT)

Antioxidant activity and cytotoxicity of Cyrtosperma johnstonii extracts on drug sensitive and resistant leukemic and small cell lung carcinoma cells

บทคัดย่อ (ABSTRACT)
-