บทคัดย่อ (ABSTRACT)

การศึกษาผลการติดเชื้อ Vibrio harveyi ต่อแอคทิวิทีของเอนไซม์เบตา-1, 3-กลูคาเนสและฟีนอลออกซิเดสในกุ้งแชบ๊วย

บทคัดย่อ (ABSTRACT)
กุ้งที่ใช้ศึกษาคือกุ้งแชบ๊วยที่มีขนาดลำตัวยาว 10-14 ซม. น้ำหนัก 25-35 กรัม อยู่ในระยะคราบแข็งจับจากทะเลอันดามัน และเลี้ยงในถังพลาสติกขนาด 500 ลิตร ให้อาหารเม็ดทุก 8 ชั่วโมง