บทคัดย่อ (ABSTRACT)

การใช้แป้งจากแหล่งผลิตในประเทศเพื่อพัฒนาตำรับยาแบบสลายตัวทางชีวภาพ ในการรักษาโรคปริทันต์และโรคผิวหนัง (ตอนที่ 2)

บทคัดย่อ (ABSTRACT)
งานวิจัยนี้เป็นแป้งดิบที่มีแหล่งผลิตในประเทศไทย โดยจะใช้แป้งดิบชนิดต่างๆ จำนวน 3 ชนิด ได้แก่แป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวเจ้า และแป้งมันสำปะหลัง การวิจัยของปีที่ 2 นี้เริ่มจากการนำเแป้งดิบเหล่านี้มาดัดแปรโครงสร้างโดยใช้วิธีการที่ได้พัฒนาแล้วในการวิจัยปีที่ 1