บทคัดย่อ (ABSTRACT)

การปลดปล่อยเสียง เงากระพริบและโซนที่ได้รับผลกระทบจากการมองเห็นของฟาร์มกังหันลมขนาดใหญ่

บทคัดย่อ (ABSTRACT)
-