บทคัดย่อ (ABSTRACT)

การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมเพื่อใช้ในการประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลิงขาวในทะเล อันดามัน

บทคัดย่อ (ABSTRACT)
-