บทคัดย่อ (ABSTRACT)

การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดปรัมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แบบเร็วสำหรับบ่งชี้ความปลอดภัยในอาหาร

บทคัดย่อ (ABSTRACT)


  1. ศึกษาระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่จำเพาะต่อการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Coulometric Titration และ Colorimetry
  2. สร้างชุดเครื่องมือตรวจสอบแบบเร็ว โดยเทคนิค Coulometric Tritration ประยุกต์ใช้ชุดตรวจสอบปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่สร้างขึ้นในกระบวนการรมควันลำไยสด