บทคัดย่อ (ABSTRACT)

สูตรอาหาร และสภาวะที่เหมาะสม ในการผลิตเซลลูโลสชีวภาพ

บทคัดย่อ (ABSTRACT)

สูตรอาหาร และสภาวะที่เหมาะสม ในการผลิตเซลลูโลสชีวภาพ