บทคัดย่อ (ABSTRACT)

การบูรณาการงานวิจัยชาเมี่ยงเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

บทคัดย่อ (ABSTRACT)

แผนงานวิจัยฯ ได้รวบรวมข้อมูลของเมี่ยงในบริบททางวัฒนธรรม สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยได้จัดทำหนังสือเมี่ยง: ภูมิปัญญาแห่งล้านนา ศูนย์การเรียนรู้ในรูปแบบกึ่งพิพิธภัณฑ์ คู่มือแนวทางการผลิตเมี่ยงที่ถูกสุขลักษณะ การจัดทำมาตรฐานและการพัฒนาสารสกัดเมี่ยง ตลอดจนการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ทางเคมี รวมทั้งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เมี่ยงเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ชาเขียวเมี่ยง ชาเมี่ยงหมัก กัมมี่เมี่ยง และผลิตภัณฑ์สปาจากเมี่ยง