บทคัดย่อ (ABSTRACT)

การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรอาหารภาคเหนือ:ไส้อั่ว

บทคัดย่อ (ABSTRACT)

โครงการนี้มุ่งเน้นศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ สถานการณ์การปนเปื่อนและวัตถุเจือปนของไส้อั่วใน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาไส้อั่วลดไขมันและยืดอายุการเก็บรักษาโดยไม่ใช้วัตถุกันเสีย
และประเมินศักยภาพเชิงธุรกิจและออกแบบเตาอบตันแบบสำหรับไส้อั่วไขมันน้อย เพื่อตรวจสอบคุณภาพไส้อั่ว
ตามคุณลักษณะที่กำหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 294/2547 วิเคราะห์คุณค่าโภชนาการ การปนเปื่อนของเชื้อจุลินทรีย์
และวัตถุเจือปนประเภทสารกันบูด กลุ่มเบนโซอิดและกรดซอร์บิก  วิเคราะห์สารก่อมะเร็ง  วิเคราะห์มุ่งเน้นศักยภาพ
ด้านการตลาด ด้านเทคนิควิศวกรรม  ด้านการเงินรูปแบบแผนธุรกิจ พร้อมกับออกแบบเตาสำหรับการอบไส้อั่วที่มีการ
อ้างอิงการประเมินตัวชี้วัดในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงประสิทธิภาพของการผลิต