บทคัดย่อ (ABSTRACT)

การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตและคุณภาพไวน์ผลไม้ไทยในสหกรณ์ไวน์ชุมชน เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชน

บทคัดย่อ (ABSTRACT)


  1. การวิจัยเพื่อปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต เพื่อให้ได้ไวน์ที่มีคุณภาพคงที่
  2. การพัฒนาสูตรมาตรฐานของการผลิตไวน์ผลไม้ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการผลิต
  3. บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์