บทคัดย่อ (ABSTRACT)

การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบเร็วสำหรับการบ่งชี้ความปลอดภัยในอาหาร

บทคัดย่อ (ABSTRACT)

จากการทดลองประยุกต์ใช้เทคนิคคูลอมเมตริกไทเทรชันมาพัฒนาออกแบบเครื่องมือสำหรับการตรวจวัดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอาหารและเครื่องดื่ม
พบว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่อยู่ในอาหารและเครื่องดื่มในรูปของไบซัลไฟต์และซัลไฟต์สามารถ
สามารถเข้าทำปฏิกิริยากับสารละลายไอโอดีนที่ถูกสร้างขึ้นจากการปล่อยกระแสไฟฟ้าสู่สารละลายไอโอดีนผ่านขั้วไฟฟ้าทำงาน
โดยพบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการเกิดปฏิกิริยา คือ การใช้กระแสไฟฟ้า
10 มิลลิแอมป์
ในสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไอโอไดด์เข้มข้น
0.1 โมลาร์
เมื่อคำนวณปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้ไปในการทำปฏิกิริยา
หรือเมื่อทราบระยะเวลาที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาก็สามารถคำนวณหาปริมาณของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่อยู่ในตัวอย่างอาหารได้โดยการตรวจวัดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์
โดยวิธีที่พัฒนาขึ้นใช้เวลาเพียง
1-3 นาที ในการวิเคราะห์ตัวอย่าง
ในขณะที่วิธีการวิเคราะห์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตามมาตรฐานของ
A.O.A.C. ใช้เวลาไม่น้อยกว่า
1 ชั่วโมงในขณะที่ผลที่ได้จากการวิเคราะห์โดยทั้งสองวิธีไม่มีค่าแตกต่างกันอย่างเป็นนัยสำคัญ
(
p<0.05)ในช่วงความเข้มข้นของการวิเคราะห์สารในช่วง 0-350
ppm.