บทคัดย่อ (ABSTRACT)

ความเป็นไปได้ในการใช้แป้งจากแหล่งผลิตในประเทศ เพื่อพัฒนาอัตราการละลายของตัวยาที่ละลายน้ำยากโดยระบบ Solid Dispersion (ตอนที่ 2)

บทคัดย่อ (ABSTRACT)



เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำแป้งที่ผลิตในประเทศมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ทางอุตสาหกรรมยามากขึ้น
เพื่อปรับปรุงอัตราการละลายของตัวยาที่ละลายน้ำยาก โดยอาศัยวัตถุดิบในประเทศ